donderdag 31 december 2009

Oplossingen Mars' karikatuurquizje!

Degenen die toch wel nieuwsgierig waren naar wie al die koppen in Mars' karikatuurquizje voor moesten stellen, kunnen nu een handstandje maken.

1. sʇƃǝɹqɾınɥ ǝıɹɐɯ-ɔɹɐɯ
2. ǝɾʇɹǝǝɥ pןouɹɐ
3. ƃuoɾ ǝp pǝıɹɟןıʍ
4. ʎɐɐd ɐıɔıɹʇɐd
5. ɹǝpןǝǝp sǝןnɾ
6. ƃuıןoɾ pɹɐɹǝƃ
7. ǝʇɹɐʍs ʇsooɾ
8. ʞɹǝʞʍnǝıu uɐʌ sɾıɥʇʇɐɯ
9. ɹǝnɐq suɐɹɟ
10. ɹǝɯɯɐɹƃ ʎǝsןǝʞ
11. ʍnɐd uǝoɹǝɾ
12. ןɐɐƃ uɐʌ sınoן
13. ƃuods pɹɐɹǝƃ
14. xɐʍ ʎqnɹ
15. sǝıɹʌ ǝp ˙ɹ ɹǝʇǝd
16. uɹooɥsʞɾıp oɔıu
17. ɹǝzıǝʞ uoɯıs
18. sʇǝǝɯs ʇɹɐɯ
19. dɯɐʞ ʞuǝɥ
20. ƃǝoןd ɹǝp uɐʌ ʞɔıɹ
21. uɐɯɹǝʇʇǝן pıʌɐp
22. ʎɹɟ uǝɥdǝʇs
23. ʞı

Geen opmerkingen: